Privacybeleid

Praktijk Via Nova
Grieco Casemier
Oldenoert 39
9351 KT Leek

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

 

Uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw situatie en gegevens over uw behandeling. Ook wordt in het dossier informatie opgenomen die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Waarborg privacy

Wij zetten ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij: 

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens; 
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige persoon toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).   

Andere zorgverleners

De gegevens uit uw dossier kunnen ook worden gebruikt

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld de huisarts als de therapie is afgerond;
  • bij een verwijzing naar of overleg met een andere behandelaar;
  • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

In al deze situaties vraag ik vooraf uw schriftelijke toestemming.

Andere verwerkers

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie door BMA Belastingadvies- en administratiekantoor te Grootegast. Let op: dit betreft alleen uw naam, adres en woonplaats. Met dit kantoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u altijd eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Bewaartermijn en recht op inzage

De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO is vereist, vijftien jaar bewaard. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw dossier en/of het wijzigen of wissen van gegevens in uw dossier.

Privacy op uw factuur

Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar nodig heeft om de zorgkosten te kunnen vergoeden. Het gaat om uw naam, adres en woonplaats, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld systeemtherapie of individuele psychosociale therapie. 

Meer informatie vindt u in het register van verwerkingsactiviteiten. Dit ligt ter inzage in de praktijk. Heeft u vragen over uw privacy, dan horen wij het graag!